NCLJINARI

Tatăl Nostru


Tatăl Nostru


LatinăPater noster, qui est in coelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum cottidianum da nobis hodie et dimitte nobis dedita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Amen.
ArmaneashtiTatãl a nostru, cari eshti tu tseruri, sãntseascã numa a ta, s-facã vrearea a ta, pricum tu tseru ashi sh-pri locu. Pãnea a noastrã atsea trã bãnare, dã-nã-u a noauã asãndza. Sh-na iartã a noauã grishalili a noastri pricum lirtamu atsilor tsi nã grishescu a noauã. Sh-nu nã du pri noi tu ispitã, tsi nã ascapã di atselu arãu. Cã a ta iasti vasilia, sh-putearea sh-marirea a tatãlui, hiilui shi a sãntului duhu, tora, sh-tu tuta eta a etilor. Amin.
Româneşte (Banat)Tatăl nostru careli eşci în ceruri, sfânţască-să numele Teu, vină împărăţîia Ta, fie voia Ta, prăcum în cer aşa şî pră pământ. Pânia nuastră a dă toace dzâlile dă ni-o noauă astădz şî ne iartă noauă păcacile noaştre prăcum şî noi iertăm păcătoşîlor noştri şî nu ne duce pră noi în cercare, ci ne mântuieşce dă cel rău. Că a Ta iestă împărăţîia şî pucerea şî mărirea, a Tatălui, a Fiului şî a Sfântului Duc. Amin.
Româneşte (1850)
Româneşte (1974)Părintele nostru, carele escí în cerĭurĭ, sânţéscă-se numele teŭ; Via împěrăţia ta; Fie voĭa ta, precumŭ în ceriŭ, şi pe pămêntŭ; Pănea nóstră cea de tóte ilele dă-ni-o astă-ĭ. Şi ni ĭertă dětoriele nóstre, precumŭ şi noĭ ĭertămŭ dětornicilorŭ nostri; Şi nu ne duce în ispită; ci ne scapă de celŭ rěŭ; Că a ta este împěrăţia şi puterea şi marirea în eternŭ. Aminŭ.
Româneşte (modernă)Părintele nostru, carele esci în ceriuri, sânţească-se numele tău; Via împěrăţia ta; Fie voia ta, precum în ceri, şi pe pământ; Pănea noastră cea de toate zilele dă-ni-o astăzí. Şi ni ertă detoriele noastre, precum şi noí ertăm detornicilor nostri; Şi nu ne duce în ispită; ci ne scapă de cel rău; Că a ta este împěrăţia şi puterea şi marirea în etern. Amin.
RomâneşteTatăl nostru care eşti în ceruri sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; Facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pre Pământ; Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre precum şi noi iertăm greşitilor noştri şi nu ne duce pre noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău; Că a Ta este împărăţia, slavă şi puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfăntului Duh. Amin.
Dalmaţiană (Vegliot)Tuota nuester, che te sante intel sil: sait santificuot el naun to. Vigna el raigno to. Sait fuot la voluntuot toa, coisa in in sil, coisa in tiara. Duota costa dai el pun nuester cotidiun. E remetiaj le nustre debete, coisa nojiltri remetiaime a i nuestri debetuar. E naun ne menur in tentatiaun, mui deliberiajne dal mal. Amen.
EnglezăOur Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.