COLINDI ARMÃNESHTSÃ

Acl’imari
Albi lilici
Anlu nău maş cu harauă
Astădz easti colinda
Clopati, clopati
Cu Hristolu şi cruţea
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
O, brad muşat!

O, ţi yis muşat!
Prindu Cârciun
Tora seara-i seară mari
Tră mulţă ańi Cârciunlu
Urari ti Cârciun
Urări, urări
Voi cu anghil’i deadun
Yin sărbătorili
Acl’imari
versuri: Hristu Căndroveanu
muzica: Dumitru Bicu

Yiniţ voi picurari, vă acl’imăm -Bis
S-cântăm Hristolu Bethleem
cari dipună pri loc
întrupat di duh ş-di foc
S-nă duţem aclo ăn dzari
s-ţânem oili tu cutari - Bis
Că aclo ş-fu amintat
vleatlu cum nu ari alt
el’i cînta şi ma şuira
ti amintarea a Hristolui
câsmetea a ntreg laolui.
Yiniţ voi picurari, vă acl’imăm!

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Albi lilici
versuri: Hristu Căndroveanu
muzica: Dumitru Bicu

Ia, sculaţ, voi celniţ mări,
Albi lilici di meri,
Sculaţ voi, armâńi-oieri.
Albi lilici di meri,
Că yin culindarl’i nyie.
Albi lilici di meri,
Noaptea ninga, tu hăryie
Albi lilici di meri,
Şi v-aduc un Dumnidză,
Albi lilici di meri,
Cari v-ascapă di arău,
Albi lilici di meri,
Dumnidză nou amintat,
Albi lilici di meri,
Maşi tru spargăni-nfăşat,
Albi lilici di meri,
Dumnidză nipsimătos,
Albi lilici di meri,
Ca un soari luńinos
Albi lilici di meri !

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Anlu nău maş cu harauă
versuri: Hristu Căndroveanu
muzica: Dumitru Bicu

Anlu nău maş cu harauă
vă urăm la tuţ
S-nu-aveţ vloară ańi uruţ.
S-nu aveţ ańi uruţ.
S-nu auşiţ, s-bubuchisiţ
Ca merl’i ş-ca perl’i
Anda yin primverli.

Anlu nău maş cu harauă
vă urăm la tuţ
S-nu-aveţ vloară ańi uruţ.
S-nu aveţ ańi uruţ.

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Astădz easti colinda
versuri: Nicolae Suflaru
muzica: Dumitru Bicu

Astădz easti colinda
Sărbătoari di daima
Fciorl‘i dit tut laolu
Spun : S-amintă Hristolu!
Mâni ni-dată hăryia
Di-ună feată Stâ-Mâria
Di-ună feată nimârtată
Di, Dumnidzălu aleaptă
S-aibă un hil’iu hârios
S-bagă numa di Hristos
Şi îl’i vrem mari tińie
Cu a lui mari vluyie
Că el vini aoa tru lumi
S-nă l’eartă aţeali nibuni!

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Clopati, clopati
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

Clopati, clopati, clopati
Clopati, clopati arăsună
S-avdu clopati dipriună
Clopati, clopati, clopati
S-avdu prit cupii
Clopati, clopati, clopati
Grescu ş-ficiorl’i
Clopati, clopati, clopati
Şi neaua arăsună
Clopati, clopati, clopati - bis
Şi cadi dipriună –
Clopati, clopati, clopati
O ţi iarnă muşată - bis

Gri ş-nă ńică feată
S-hărseaşti laolu
S-amintă Hristolu - bis
S-amintă Hristolu – bis

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Cu Hristolu şi cruţea
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

Armâńi alâxiţ-vă că-i sârbâtoari
Cu Hristolu ş-cruţea.
Dişcl’ideţ inima mari
Cu Hristolu s-cruţea.
Ş-tu casa a voastă armânească,
Cu Hristolu ş-cruţea.
Prucuchia ş-vrearea s-crească,
Cu Hristolu ş-cruţea.
Taifa tută să s-hârsească
Cu Hristolu ş-cruţea.
Refren: C-adză Hristolu-i amintat
Ş-di duńeauă alâvdat
C-adză Hristolu-i anyiat
Ş-armânlu-i pâtidzat
Tu albi s-lu astiptaţ în casi
Cu Hristolu ş-cruţea.
Ş-cu cândilili apreasi
Cu Hristolu ş-cruţea.
Anviscut cu strańi nali
Cu Hristolu ş-cruţea.

Isus s-lu-aştiptăm în cali
Cu Hristolu ş-cruţea.
Has cupii di oi ş-di ńeali
Cu Hristolu ş-cruţea.

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
Că-nchisim şi noi
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
Că yinim la voi
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
Că him cu Hristolu
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!

S-lu videm Hristolu
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
Că-ngl’iţăm di-arcoari
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!
Că-i sărbătoari!
Dişcl’idet, dişcl’ideţ!

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


O, brad muşat!
adaptare versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

O, brad muşat,
O, brad muşat,
Cu frăndza totna veardi.
Tini hii pomlu alăvdat
Ţi frăndza nu u cheardi
O,brad muşat,
O,brad muşat,
Cu-a ta cărună veardi.
O,brad muşat,
O,brad muşat,
Virdeaţa ta i-vreari,
Şi cănd u ved hiu hărios
şi îńi-mi umplu di hari.
O,brad muşat,
O,brad muşat,
Cu-a ta cărună veardi.
O,brad muşat,
O,brad muşat,
Ţi frăndza nu alăxeşti
Mi hăidipseşti
ş-mi faţ ma bun
ş-putearea meauă creaşti
O,brad muşat,
O,brad muşat,
Cu-a ta cărună veardi.

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


O, ţi yis muşat!
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

O, ţi yis muşat!
O, ţi yis muşat!
Aidi s-nă ndridzem, aidi s-vă spunem.
Cum Bethleem Stâ-Mâria
Aidi s-nă ndridzem, aidi s-vă spunem.
Dip iu şi-au boil’i pâhnia
Aidi s-nă ndridzem, aidi s-vă spunem.
Cum s-feaţi ciudia
Aidi s-nă ndridzem, aidi s-vă spunem.
Ţeali ţi s-au faptă
Aidi s-nă ndridzem, aidi s-vă spunem.
Ti steaua amintată
Anghil’i di-analtu dipuna
Ţerlu maş luńińi eara
Ţerlu tut dişcl’is
Alithia Paradis.
Anghil’i di-analtu dipuna
Ţerlu maş luńińi eara!
Ţerlu tut dişcl’is
Alithia Paradis

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Prindu Cârciun
versuri: Dina Cuvata
muzica: Dumitru Bicu

Stâ-Mâria anfâşe
Ţerlu ńiclu ş-lu băşe
Dormu şi stealili în ţer
Hristos ascăpător - bis
Noapti mir
Sâmtu yis
Tu Epir paradis
Faţa-ţ hari-al Dumnidză
Ti-ascâpari nă si-află
Isus hil’iu di Dumnidză
Hristos ascăpător.

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Tora seara-i seară mari
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

Tora seara i seară mari
Dumnidzalim mari
Ma căţe i seară mari
Dumnidzalim mari
Easti seară ti Cârciun
Dumnidzalim mari
Ţi u deadi Domnul bun
Dumnidzalim mari
S-amintă un hil’iu muşat
Dumnidzalim mari
Maş di dadă amintat
Dumnidzalim mari
Ama iu lu amintă
Dumnidzalim mari
Locmuşat anvărligheat
Dumnidzalim mari
Tu pâhnia a boilor
Dumnidzalim mari
Tu cutarlu a oilor
Dumnidzalim mari
Ma cu ţi lu înfăşe
Dumnidzalim mari
Cu ună faşi di mitasi
Dumnidzalim mari
Împiltită ţinţi - şasi
Dumnidzalim mari
Ş-cara vini Ayiu-Yiani
Dumnidzalim mari
Di îl lo ş-lu pâtidză
Dumnidzalim mari
Ama iu îl pâtidză,
Dumnidzalim mari
Tu arâulu a Iordanlui,
Dumnidzalim mari
Ma ţi numă-i gri laolu
Dumnidzalim mari
Isus, Isus, Hristolu
Dumnidzalim mari
Ma ţi hari îl’i deadi dhoara
Dumnidzalim mari
Ţerlu ş-loclu tut unoară
Dumnidzalim mari
Ţerlu ta s-lu mutrească
Dumnidzalim mari
Loclu s-lu cumândusească
Dumnidzalim mari.

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Tră mulţă ańi Cârciunlu
versuri: Hristu Căndroveanu
muzica: Dumitru Bicu

Tră mulţă ańi Cârciunlu
Noi vă urăm
Tră mulţă ańi deadun - bis
Hărioşi s-bănăm
Ş-ninga va vâ grim
Că ti-aţea nchisim
Tora, pi arcoari
Cu neaua-n cicioari. - bis

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Urari ti Cârciun
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

Anlu nău cu sănătati
Ti paplu ti dada şi tati
Şi ti voi ficiori si steali
Ti cupii di oi şi ńeali.

Anghil’i s-vă veagl’i casa
S-hibă totna mplină masa
Maş buneţ ş-harei s-aveţ
Şi s-avdzăm maş ti ghineţ.

Dumnidză tuti s-li adavgă
S-treacă armânlu bană albă
Ninti cu cruţea şi Hristolu
S-nu cheară vloară laolu!

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Urări, urări
versuri: Hristu Căndroveanu
muzica: Dumitru Bicu

S-vă hibă iarna primuveară,
Ş-tută uruteaţa s-cheară
S-vă hibă tuti cu hari,
S-aveţ maş harauă mari,
Şi s-vă da Domnul s-vă da. - bis
Buneţli, ş-anami -
Aşi cum undzeaşti,
La armânami!
Şi s-vă da Domnul s-vă da! -bis

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Voi cu anghil’i deadun
versuri: Toma Enache
muzica: Dumitru Bicu

Voi ta s-neg cu tut laolu
Ta s-lu ved pi Hristolu
Pi Hristolu a meu muşat
Ţi ti lumi fu amintat.
Voi cu anghil’i deadun
S-căntu aestu lucru bun.
S-dau hăbari că din ţer
Dipusi Hristolu a meu!
Şi cu Stămăria mamă
Voi ta s-şed s-u-ntreb niheamă
Cum ficiorlu aţel ţirescu
ari prosup uminescu.

Sursa: Radio Romania International

Nsusu


Yin sărbătorili
versuri: Matilda Caragiu Mariotseanu
muzica: Dumitru Bicu

Căndu da neaua
S-acoapiră torlu
Yin sărbătorli, yin sărbătorli
Ma, ia vedz-u Steaua!
S-feaţi Hristolu!
Yin sărbătorli, yin sărbătorli
Ti tuţ criştińil’i
Simitea i-adrată
Yin sărbătorli, yin sărbătorli
Sarayilia-i coaptă
Bâclâvălu ńeari
Yin sărbătorli, yin sărbătorli
Pitili cu moari
Yin sărbătorli, yin sărbătorli
Ta s-lu-află aryucearil’i
Yin sărbătorli
Lu alagă anlu si lu adavgă
Yin sărbătorli
Cu altu ma nău făr-di duh arău
Pâtigiunea yini ia-lea şi Ayiu-Yeani
Bană hârioasă
Anlu nou în casă
Bunili si-aleagă
Aralili si-aşteargă!

Sursa: Radio Romania International

Nsusu