Cultura armãneascã easti multu avutã, cu traditsii shi istori cari nu lipseashti s-hibã agãrshiti, cu cafi generatsii cari treatsi. Aestu saitu easti adrat ca s-tsanã traditsiili shi cultura armãneascã acshi cum adrarã strãpãpãnjljii a noshtsrã ti generatsiai di adzã.

Aestu web saitu easti adrat shi pi grailu Romãnesc, ca shi atsei Armãnji tsi nu shtiu ghini grailu armãneascu shi vor sã anveatsã ti cultura Armãneascã, s-poata slu achicaseasca.


Pãrinteasca dimãndari
N-asprigiurã cu focu mari
Frats di mumã shi di-unu tatã
Noi, Armãñi di eta toatã.
DIMÃNDAREA PÃRINTEASCÃ
Imnlu Armãnesc
Constantin Belemace shi Vasili Barba

*
Cari doari ti-a lui mumã
Shi ti pãrinteascã-lj numã –
S-lu-aibã doara Domnului
Shi dultseamea somnului!
Di sumu plocili di murmintsã
Astrigã a noshtsã buñi pãrintsã:
„Tutu harauã s-aibã-n casã
Atselu tsi limba nu shi-alasã!
Elu tu vatra-lj pãrinteascã
Fumealjia sã-shi hãriseascã;
Di fumelji cãruñi s-bashi,
Nats tu leagãnu tutu sã-nfashi.
Cari shi-alasã limba lui
Ambaru sã-lj hibã calea lui
Shi-ma s-lu-acatsã jali sh-chisã
Poarta-a noastã-i tutu dishcljisã!”
*Recitat de Michael Puljevic (Mihail Pulio) în ultimul lui program aromân la Radio Melbourne, Australia. Pe data de 29 Decembrie 2007 Michael Puljevic a încetat din viaţă la vârsta de 64 de ani. O parte din emisiile lui pot fi ascultate pe acest web site la secţia de Radio.
Dumnidzãu s-lu ljeartã!


Comunicatu:
- Hoara Armãneascã vã ureadzã multã sãnãtati, fericiri shi numa ghini!


Radio Armãnescu::
Radio Romania International (RRI)

www.rri.ro
Hãbãri sh Muzicã Armãneascã
Actualităţi şi Muzică Armãneascã
1: **:** - **:** (oara Românjiei)
2: **:** - **:** (oara Românjiei)
3: **:** - **:** (oara Românjiei)


RRI nu autorizează descărcarea, copierea, folosirea, comercializarea sau prezentarea în public de fişiere text sau audio şi nici de fotografii proprietatea RRI de pe site-ul www.HoaraArmaneasca.info responsabilitatea pentru eventuala încălcare a acestor condiţii revine făptuitorilor.

Video Armãnescu:

Carti di Oaspitsi / Carte de oaspeţi:

Alãxirili web site-ului / Reviziile web site-ului:
- -


DENEGAREA ASOCIERII/AFILIERII

Prin simplul fapt ca denumiri de firmă, brand-uri, servicii, semne, sigle, mărci, produse înregistrate, linkuri, backlinkuri şi altele asimilabile conţin secvenţă de caractere Hoara Armãneascã şi/sau derivate şi/sau sunt cunoscute în alt context şi/sau au fost menţionate nu înseamnă şi nu trebuie să însemne în nici o împrejurare şi în nici un context că Hoara Armãneascã este, a fost, sau va fi afiliată şi/sau asociată în orice mod posibil cu acestea sau cu deţinatorii/operatorii acestora.

Reciprocele sunt de asemenea valabile în sensul ca deţinatorii/operatorii celor menţionate în acest paragraf nu sunt şi nici nu vor fi afiliate şi/sau asociate la Hoara Armãneascã.

TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ALE WEB SITE-ULUI

Conţinutul acestui web site este destinat utilizării personale şi nu exploatării comerciale. Este interzisă decompilarea, dezasamblarea, analiza site-ului cu intenţia de a-l copia, închirierea, leasing-ul, împrumutul, vânzarea, sublicenţierea, ori producerea de materiale derivate din acest Web Site ori din conţinutul său. De asemenea, este interzisă folosirea oricărui software de monitorizare a reţelelor de computere sau de descoperire cu scopul de a determina arhitectura site-ului ori pentru a obţine informaţii despre utilizarea sa sau despre utilizători. Este de asemenea interzisă folosirea oricărui tip de robot, spider, sau alt instrument automat şi / sau proces manual cu scopul de a monitoriza sau copia acest Web Site ori conţinutul acestuia fără aprobarea prealabilă în scris a „Hoara Armãneascã”. Este interzisă copierea, modificarea, reproducerea, republicarea, distribuţia, expunerea sau transmiterea oricărei părţi a acestui Web site pentru scopuri comerciale cu excepţia situaţiilor descrise mai sus. Este interzisă folosirea, exportarea sau re-exportarea acestui Web Site în condiţiile în care sunt încălcate legile EU şi regulile de control al exportului.

Conţinutul acestui website poate fi reprodus, parţial sau integral, în beneficiul unei terte parti dacă sunt îndeplinite urmatoarele condiţii:

a) informaţiile urmează a fi folosite exclusiv în scop personal.

b) orice reproducere a informaţiilor menţionează acest Web Site ca sursă de informare şi furnizează adresa completă a website-ului precum şi informaţiile privitoare la drepturile de copyright.

Pentru protejarea acestui Web Site, în cazul unor atacuri sau abuzări având ca ţintă adrese Internet alocate utilizatorului, Hoara Armãneascã îşi rezervă dreptul de a lua măsurile ce se impun pentru minimizarea de incidente. Măsurile luate pot include, dar nu se limitează la blocarea permanentă/temporară în întreaga reţea a Furnizorului a adreselor sau claselor de adrese supuse atacului. Aceste măsuri pot fi luate fără nici un alt advertisment. Hoara Armãneascã va cerceta cazurile care pot implica asemenea încălcări şi poate solicita sprijinul autorităţilor legale pentru aducerea în justiţie a utilizatorilor care sunt implicaţi în asemenea încălcări.

Hoara Armãneascã îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aceşti Termeni de utilizare.

Nsusu