MUZICÃ ARMÃNEASCÃ

Dishcljidi mini-playerCãntãretsi sh Pareii Armãneshtsã

Agapis(Capsali Victor, Gigi Rusa, Nicu Ceara, Stelica Bica)
Gica Godi 
Grai Armănescu(Sakosa, Stelian Ardeleanu, Stelian Cioc, Stelian Stere)
Gramoste(Costel Damov, George Chiosea, Gica Coada, Nicu Caceauna, Stelica Busu, Stelica Damov)
Ianula 
IholuAnsamblul IHOLU iasti formatu dit 18 membri ai Comunitatsii Armăni dit Romănia
(Dinca Custura, Hrista Lupci, Sorin Lupci, Vasile Arnautu).
Kavallă(Iorghi Zulfi)
Moscopole(Costel Stere, Gelu Cunducosta, George Gheorghe, George Stavrositu, Stelian Saracaceanu)
Pilisterul(Cristi Bola, George Chendru, Gigi Sima, Iancu Bacula, Nicu Sifiringa, )
Pindu 
Samarina(Jurca Nicu, Nicu Panciu, Stelian Arau, Stelica Busu, Stelica Grosu)
Sopatlu(Adrian Zguma, Cristian Stavre [Pota], Nicu Bizduna, Nicu Caserica, Nicu Grameni, Stelica Damov)
Steaua di Vreari(Cristi Partala, Dani Cosma, Dani Peanci, George Chiosea, Mitica Calagi)
Vlahos(Costin Caraulani, Cristi Dalamitra, Gheorghe Caraulani, Mihai Babascu)
Vrearea Armănească 
Nsusu


A lea feată, lea muşeată! di Pindu
Adunats-vã soia tutã di Gica Godi
Ah marat di mini di Pindu
Ah moi tini feata di Pindu
Ah tini scumpa vruta mea musata di Pindu
Am vruta dip alargu di Pindu
America-i diparti di Costel Geambasu
America-i diparti di Giga Coada
Armaname oameni vruts di Pindu
Armãnlu dit Xeani
Asarnoaptea lea feata di Pindu

Ayisiti Aumbri di Gica Godi
Cãmbana Europãei di Gica Godi
Cãntic di sãrmãnitsã di Nicu Alifantis
Cânticlu ti Papu Llambro Ballmaci
Cãntitsli a noasti di Gica Godi
Dimãndarea Pãrinteascã di Constantin Belemace
Ma tsi s-adar di Elena Gheorghe
Machedoniea easti cu voi di Toshe Proeski
Moskopoli di Gica Godi
Tora, tora di Gica Godi
Yinu, Yinu, lea vruta mea di Gica Godi


A lea feată, lea muşeată!
Pindu
A lea feată, lea muşeată,
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ lea,
A lea feată, lea muşeată,
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ...
Spuni-ţ numa, cumŭ ti chiamâ
Tini soari, mini luna, lea
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ,
Tini soari, mini luna...
Tini soari, mini luna
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna, lea
Tini soari, mini luna
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna !
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna
S-n-aibâ soia tu tińii, lea;
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna
S-n-aibâ soia tu tińii...
S-n-aibâ soia tu tińii
Câ nâ himŭ doi’i uidii, lea
S-n-aibâ soia tu tińii
Câ nâ himŭ doi’i uidï
Nsusu


Adunats-vã soia tutã
Gica Godi
I-adunats-vã soia tutã, more,
Tã s-fãtsimu na mari numtã,
Tã s-fãtsimu numt-armaneascã, more,
Laolu tã s-ciuduseascã.

Va s-adunã nicu shi mari, more,
S-veadã nveasta cã-i ti hari.
Ca-i ti hari shi mavrumata, more,
Shi-i di soi alãvdata.
Ca-i ti hari sh-cu ocl'i nirl'i, more,
Tsi-i dumea tihea tu sirni!
Trei dipli s-gioaca corlu, more,
S-nu-lu ancapa tutu uborlu.
Socurlu s-gioaca, s-deapira,
Haide, s-traga caplu ca pi para.
Shi soacra sh-canta di haraua, more,
Sh-treac-arãdzli ditu yuneaua.

Ftsets-va crutsea s-prucupseasca, more,
Da, Doamne, s-ankirdaseasca,
Da, lãi Doamne, Dumnidza, o, more,
Nica mari nafãcã!
Nsusu


Ah marat di mini
Pindu
Tsi ts-ai tini feata
Perlu neali neali
Pisti frunti arcati
S-pisti sufrântseani

Ah nu stiu mârat di mini
Cum s-adar vruta cu tini
Cum s-tsa grescu io lea vruta
N-iasti mari arshini
Tsi ts-ai tini feata
Ochii doau steali
Di nu pot s-agiungu
Vruta pân la iali

Tsi ts-ai tini feata
Boia ca fidana
V-a ti iau lea vruta
Cu tinï-as trec banâ
Nsusu


Ah moi tini feata
Pindu
Tuta lumea i`mi mi`antreaba
Catze feata io ti voi
Ca tini ti`aradzi di mini
Ti fatz feata ca mi vrei
Ah moi tini feata
Spuni`mi mas mi vrei
S`nu ti`arazi di mini
S`planga ochii`a mei
Asculta lea vruta mea
Dorlu`a meu io va tza spun
Ca noi doii mas na luam
Tuta Bana s`hïm deadun
Nsusu


Ah tini scumpa vruta mea musata
Cum îi lilicea arosi di bujor
Io îni muream ti a ei niata
Nascuta iara mas di dor
Ah tini scumpa vruta mea musata
Pindu
Tsiva nu n-aspuneam si canda
Ahât di multi n-aspuneam
Avdzam cum inima nâ bati
Di ahântu dor tsi nâ aveam
Musata vruta mea cu minti
Tsi tut mutrea tu ochii a mei
Cum mi bâshea ni aduc aminti
Anghisam cu ochii in ochii a ei
Noaptea shideam mutream la luna
În brata doii nâ tsineam
Plândzeam vâroara di priuna
Di ahât hârsit tsi nâ iaram
Când mi astrindzea la cheptu vruta
Agârsheam pi tsi lumi bânedz
Chirut avdzam cum ia ni-aspuni
Cu tini pân la moartï a-s sed
Nsusu


Am vruta dip alargu
Pindu
Cum s`adar mini maratlu`
Ca ni`am vruta dip alargu
Nu pot io tas mi`adun cu ea
Ca`i multu diparti si`voi tas ii dzac tziva

Cum s`adar mini maratlu`
Ca ni`am vruta dip alargu
Nu pot io tas mi`adun cu ea
Ca`i multu diparti si`voi tas ii dzac tziva

Nu u alas ca`I multu nica
U voi multu si`a mi va
Parintzaii nu vor su`alasa
S`iba ea inveasta mea

Nu u alas ca`I multu nica
U voi multu si`a mi va
Parintzaii nu vor su`alasa
S`iba ea inveasta mea
Ochii`a tai masina laii
Perlu galbin di sivdaii
Voi sa`I bashi cu vreari multa
S`ciudaseasca soia`si lumea tuta

Ochii`a tai masina laii
Perlu galbin di sivdaii
Voi sa`I bashi cu vreari multa
S`ciudaseasca soia`si lumea tuta

Nu u alas ca`I multu nica
U voi multu si`a mi va
Parintzaii nu vor su`alasa
S`iba ea inveasta mea

Nu u alas ca`I multu nica
U voi multu si`a mi va
Parintzaii nu vor su`alasa
S`iba ea inveasta mea
Cum s`adar mini maratlu`
Ca ni`am vruta dip alargu
Nu pot io tas mi`adun cu ea
Ca`i multu diparti si`voi tas ii dzac tziva

Cum s`adar mini maratlu`
Ca ni`am vruta dip alargu
Nu pot io tas mi`adun cu ea
Ca`i multu diparti si`voi tas ii dzac tziva

Nu u alas ca`I multu nica
U voi multu si`a mi va
Parintzaii nu vor su`alasa
S`iba ea inveasta mea

Nu u alas ca`I multu nica
U voi multu si`a mi va
Parintzaii nu vor su`alasa
S`iba ea ïnveasta mea
Nsusu


America-i diparti
Costel Geambasu
Amerca-i diparti, diparti pisti amari
Aclo nu-shi armãnlu ni frats, ma ni surori

Shi alasã taifa tutã sh s-duc cu-n frati a ei
Tsi-sh avea nuntã azburãtã pi 4 noimbrie

Ah tini lai cumnate tsi lucri greu ni adrashi
Tsi ni luashi lai sora noastrã sh niu dipãrtashi
Ameraca-i departe, departe peste mări
Acolo unde nu are armãnlu nici fraţi şi nici surori

Şi îşi lasă familia toată şi se duce cu un frate de-al ei
Ce avea nunta vorbită pe 4 noiembrie

Ah măi cumnate ce lucru greu ne-ai făcut
Ce ne-ai luat sora noastră şi ne-ai depărtat-o
Nsusu


America-i diparti
Giga Coada
Amerca-i diparti, diparti pisti amari
Aclo nu-shi armãnlu ni frats, ma ni surori

Eu cãntu ter ti avoastrã, di voi cã-nji easti dor
Unã lacrimã va caftu ti groapa carã s-mor

Eu cãntu ter ti avoastrã, di voi cã-nji easti dor
Unã lacrimã va caftu ti groapa carã s-mor

Amerca-i diparti, diparti pisti amari
Aclo nu-shi armãnlu ni frats, ma ni surori
Aclo nu-shi armãnlu ni frats, ma ni surori

Ambar s-va hibã calea voi vuts armãnji a mei
M-as nu agãrshuts fantãnjili sh muntsãi multu greu
Nsusu


Armaname oameni vruts
Pindu
Armâname oamini vruts
Io va voi armâni pi tuts voi armâni
Di una eta him armâni
Dit pâpâni si stripapâni voi armâni

Musati hori avura armânii
M-a li asparsirâ pângânii voi armâni
Musata hoara Gramustea
U-asparsi Ali Pasa voi armâni
Moscropolea hoarâ avdzâtâ
Tora iasti si ea chiruta voi armâni
Vini topea u chirurâ
Pit lipidâ u tricura voi armâni

Bachita tu Vârgarie
Tsi s-avea Armâni cu nii voi armâni
Musata hoara s-asparsi
Nâ chiatra di ia nu-armasi voi armâni
Multu sed mi minduiescu
Plângu nu pot s-dânâsescu voi armâni
S-asparsirâ a noastri hoari
Multu inima mi doari voi armâni

Doamne câ tse blâstimasi
Hoarili padi li adrasi voi armâni
Ca armânii tsi t-au faptâ
Di ahânti ei au traptâ voï armânď
Nsusu


Alea dado, dada mea
Zboru-atau tsii bana mea
Ah more greani tsava.
Armãnlu dit Xeani Alea dado, dada mea
Xinitia-i multu grea
Iu dutsi bana mea.
Alea dado, dada mea
Tsi-ni chirui mini calea
Alargu di hoara mea.
Alea dado, dada mea
I-ami shi toarna-mi aoa
Deadun cu armanamea.
Alea dado, dada mea
Dorlu-atau, durearea mea
Toarna-mi Doamne la ea.
Nsusu


Asarnoaptea lea feata
Pindu
Asarnoaptea lea feata
Pi la voi tricu-i
Avdzam mata lea feata
Cum ma blâstima
Câ la mini lea feata
Nu va sa-ni ti da
Spuni spuni lea feata
Andreptatea
Andreptatea lea feata
S ti susimea
Mi arâsestâ lea feata
I mi aradzâ
I cu minï lea feata
Joc ta batâ
Nsusu


Cãftãmu a voasti toari,
A voasti msheati hãri,
Purtati cu mãreatsã
Pi a etiloru cãrãri.
Ayisiti Aumbri
Gica Godi
Poarta yinitorlui
Tora u dishcljidemu
Sh hlambura-ncrutsilji atã
Pirifanj va u purtãmu.
Calea-i mash cãnghealji,
Pidimo sh-dirinu,
Cu vreari ti isnafi
Va s-anchirdãsimu.

Refren:
Ayisiti aumbri,
Pãpanj shi stripãpãnj,
Purtatu cu pirifanji
Numa, numa sãmtã di Armãnji!
Izvuri agãrshiti
Avlãkili a lã caftãmu,
Tu a loru mãyipsiti api
Cuvetea va n-aflãmu.
Refren:
Vã purtãmu tinjia
Shi numa vã u purtãmu,
Nu avemu canã furnjii
Di ea s-n-arushunãmu

Musheata-vã urneki
Va u avemu thimeljiu,
Va u poartã pisti eti
Sh fumeljli di fumelj.
Nsusu


Cãmbana Europãei
Gica Godi
Bati Nauã Hãrãyii
Cãmbana Europãl' ei,
Ethusu nãu, di isihii
Ti tuti miletsli a l' ei!

Europã, hii Nãdia,
La a tãu keptu s-n-apriduni,
Cã sh-noi himu a ta fumeal' i
Cu naima vecl'i-arãdãtsirti...

Cãts dushmani avea Balcanlu,
Tuts di noi s-ankidicarã,
S-deadirã cu Sãtãnãlu,
Armãnamea ta s-u kearã.
Iryãtarits nu-astrãxirã
Averli tsi-anghilicea,
Ehtsãrl' i foclu bãgarã
Yramusti shi Moscopolea.

Mashi niori sh-bumbunidzari,
Mashi nival'iuri di lãiets,
Adu sh-pi-a-noastã sucaki
Soarli cu a lui mushutets!

Mutã caplu, Armãname,
Nãmuzea s-nu nã kiremu,
Boatsea s-n-avdã tutu laolu
Shi s-curmamu lailu blãstemu!
S-avinãmu pamoara lai,
Tsi-anvãleashti ca nival' iu
Patrida tsi n-ari armasã,
Mashi a nostu dultsi graiu.

Grailu sãmtu, armãnescu,
Hlambura a Farãl' ei,
Sã-lu vigl' emu cu nicu, cu mari
Tu-armãneshtsãli fumel' i.

Europã, Europã,
Mutrea sh-cãtã noi,
S-hãrseasc-a mea dufieauã
Ca ierghili di ploi.
Nsusu


Cãntic di sãrmãnitsã
Nicu Alifantis
Cãnticu di sãrmãnitsã

Lululei dit sãrmãnitsã
Bati vimtul la purtitsã,
Anyil bun lãi anyil domnu,
Intrã-n casã shi adu-i somnu.

Nani nu-nj ti-aspari nani,
C-anj tsã da dada curbani
Baiur di flurii di gushi
Shi un ghiurdan di lãndãrushi

Shi unã padi, di livadi
S-ãnj ti-agiots cu dada-mpadi

S-ãnj ts-aducã Luna nunã
Shi nunlu mari Soarli
Steali unã cãti unã
S-ãnj ts-adar ciupari,

S-yinã maia s-batã gaia,
S-yinã paplu s-bat-araplu
Shi-unã prici licurici
Cari doarmi tu lilici

S-anj ti-acatsã somnul,
Somnu-n bratsã
Ta s-ts-alasã yisu
Pri fatsã,

S-creshtsã mari pui,
Pui di vreari,
Livindeatsã
Nsusu


Cânticlu ti Papu Llambro Ballmaci
Dupâ tsi fu vâtâmatu, ahurhi s-urdinâ unu cânticu ti Papa Lambru Balamace.
Dau aoa dauli varianti tsi li shtiu. Una easti dupâ unâ casetâ ânregistratâ Skopje (atselj cari cântâ suntu armânj ditu Arbinushie: anamisa di elj shi preftul Tachi Veriga)1. Dheftira variantã u shtiu di la unu sotsu2.
Varianta Veriga:

A curi-i atselu murmintu
Tsi sta tut ca-ngrupatu?
Easti a nostru bunu
Papa Lambru Balamaci.

Nj-aducu aminti ghini
Dzuua tsi s-vâtâmã.
Inima nj-si arupsi
Sândzâli-nj si-nfârmâcã.

Tsi avets voi mârats di grets?
Tsi avets cu a noastri vreri?
Tsi avets di vâtâmats?
Voi shcretslji di andarts!

 Varianta Bushu:

A curi-i atselu murmintu
Tsi shadi anvirinatu
I-a-nostru bun Pârinti
Di grets fu vâtâmatu.

Nj-aducu aminti shi plângu
Dzuua tsi s-vâtâmã.
Inima mea nj-si arupsi
Sândzâlu-nj si-nfârmâcã.

Pushtsâ s-hits voi di grets
Tsi avets cu noshtsâ frats?
Tsi avets cu a noshtsâ frats?
Dzuuâ shi noapti âlj vâtâmats!

1Amu aestâ ânregistrari di la Iulian Capsali tsi featsi documentarlu „Dinâpoia ali isturie”, documentaru tu cari s-avdi shi aestâ ânregistrari. Filmul alu Capsali zburashti ti armânjlji ditu Arbinushie shi pirmithlu cu Papa Lambru Balamaci easti ghini zugrãpsitu. Aclo s-veadi ândirisea armânjloru di Curceauã anda zburãscu ti vâtâmarea alu Papa Lambru Balamace. Aesta featsi shubeea a mea (câ furâ shi armânj anamisa di atselj tsi-lu vâtâmarâ Haralambie) ma mari. Ufilisii shi alti informatsii ditu aestu filmu.
2Mihai Bushu cari shtie cânticlu aestu di la pap-su Alexandru Gica

Sursa: Fraţia (Martie 2007)

Nsusu


Haidi, cantats, Armani,
S-cantamu cantitsli a noasti,
Ca au mari mushuteatsa
Shi grailu hrisusitu.
Cãntitsli a noasti
Gica Godi
Ca li canta papanil' i
La shopat1u ditu keari,
Candu pashtea pritu muntsa
Oili, caleshili ca steali.
Canticlu-i haraua
Sh-tuti li vindica,
Mari vluyii-l' i deadi,
Bunlu Dumniclza.
Vindica aranili tuti,
Shi itsi cripari va s-ai,
Canta cantitsli a noasti,
Cu dultsili, armanesculu graiu.
Giucats arada-arada
Pi-armanescu iho,
Giucats pi a nostu canticu
Vecl'iu di-unu kiro.
Nsusu


Pãrinteasca Dimãndare
Nã sprigiurã cu foc mare
Frats di mumã shi di-un tatã,
Noi, Armãnj di eta toatã.
Dimãndarea Pãrinteascã
Imnul naţional al aromânilor
Constantin Belemace
El ãn vatra-lj pãrinteascã
Fumealja s-nu-sh hãriseascã;
Di fumelj curunj s-nu bashe
Njic ãn leagãn si nu-nfashe.
Di sum plocile di murmintsã
Strigã-a noshtri bunj pãrintsã:
"Blãstem mari s-aibã-n casã
Cari di limba-a lui s-alasã.
Cari-sh lasã limba-a lui
S-lu-ardã pira-a focului,
Si s-dirinã yiu pri loc,
Sã-lj si frigã limba-n foc.
Cari fudze di-a lui mumã
Shi di pãrinteasca-lj numã,
Fugã-lj doara-a Domnului
Shi dultseamea-a somnului!"
Nsusu


Ma tsi s-adar
Elena Gheorghe
Dit muntsã s-avdi
cum pap Goga
isi cãntã cu fluiara.
Din frundzã s-veadi
ca va-s-inã
imshata primuveara!
Ma frandza aspuni
cã va-s inã
imshata primuveara.
Cãntã, pap Goga,
sh-nu mutrea,
dã-i ninti cu fluiara!

Ma tsi s-adar,
cã ocljii a tãi
nu caftã primuveara,
ni cã vrei s-avdzã
pi-a meu pap
cum cãntã tora seara!

Ma tsi s-adar,
ca ocljii a tãi
nu caftã primuveara,
ni cã vrei s-avdzã
pi-a meu pap
cum cantã tora seara!
Aratsi hii,
d-andã ti stiu,
nu avdzã ni cã greshtsã,
Multu-i greu,
sh-nica ma rãu,
primveara s-nu hãrseshtsã.
Ma frandza aspuni
cã va-s inã
imshata primuvearã.
Cantã, pap Goga,
sh-nu mutrea,
dã-i ninti cu fluiara!

Ma tsi s-adar,
cã ocljii a tãi
nu caftã primuveara,
ni cã vrei s-avdzã
pi-a meu pap
cum cãntã cu fluiara!

Ma tsi s-adar,
cã ocljii a tãi
nu caftã primuveara,
ni cã vrei s-avdzã
pi-a meu pap
cum cantã cu fluiara
Tu minti mã
s-te-alagu ashi,
Cã dor di vãrã featã,
Fudz cu-a tãu is,
sh-du-ti-n pãduri,
Niurisma tã s-me-ambeatã
Ma frandza aspuni
cã va-s inã
imshata primuveara.
Cãntã, pap Goga,
sh-nu mutrea,
dã-i ninti cu fluiara!

Ma tsi s-adar,
cã ocljii a tãi
nu caftã primuveara,
ni cã vrei s-avdzã
pi-a meu pap
cum cantã tora seara!

Ma tsi s-adar,
cã ocljii a tãi
nu caftã primuveara,
ni ca vrei s-avdzã
pi-a meu pap
cum cãntã tora seara!
Nsusu


Moskopoli
Gica Godi
Tu anvirinata vatrã
Doru sh dureri s-n-adunã,
Cã jarlu nu s-asteasi
Tru veacljea fucurinã.

Sh-cã nu-ari ca altã oarã
Varvari turbats s-n-avinã,
Sh fãntãnjli nu sicarã,
Di a nostu doru s-dirinã.

O, o, Moskopoli!
Nivindicatã aranã,
Paradisu armãnescu,
A Balcanjloru mari thamã.
Hasã Metropolã,
Cu anami sh mushutets,
Umplu Evropea tutã
Cu a ei mãri everghets.
Adastã St-Mãria
Pi stiznji zuyrãpsitã,
Sh adastã bots di preftsã
Ayiudima pãryisitã.

Greali mãrtirii dipuni
Sh a pãduriloru frãndzã,
Ti arãurili di sudoari
Sh greu girime di sãndzã.

O, o, Moskopoli!
Nivindicatã aranã,
Paradisu armãnescu,
A Balcanjloru mari thamã.
Hasã Metropolã,
Cu anami sh mushutets,
Umplu Evropea tutã
Cu a ei mãri everghets.
N-adastã veacljea vatrã
Curbani s-nã fãtsemu,
Moskopolea ditu yisi
Nauã banã sã-lj dãmu.

Mãreatsa a ljei sh-anamea
Sã-lj li-adutsemu nãpoi,
Pãnã sh dãrmili-dãrmi
S-hãrãseascã cu noi.

O, o, Moskopoli!
Nivindicatã aranã,
Paradisu armãnescu,
A Balcanjloru mari thamã.
Hasã Metropolã,
Cu anami sh mushutets,
Umplu Evropea tutã
Cu a ei mãri everghets.
Nsusu


Македонија навива за вас
Toshe Proeski

Оваа е земја на шампиони
Во срце што ја носиме
И во радост и во солзи
ние ќе те бодриме.
Нека грми на трибини
Кога затебе пееме.
Ќе ни даде господ сила
заедно да славиме.

Реф : Македонија навива за вас
пеат милиони како еден глас. / 2
Македонија сака победа
милион срца една молитва.

Јави се јужна, север и запад
нека не чујат колку сме
црвено-жолта, таа е боја
за која живот даваме.
Нека знае сега светот
за nас македонците.
Едно сонце на Александар
Нам ни свети в градите.

Реф : Македонија навива за вас
пеат милион како еден глас. / 2
Македонија сака победа
милион срца една молитва
Machedoniea easti cu voi (Imnlu)
Toshe Proeski

Multsã shampionji noi avem la noi
Statlu tu inimã nã-l purtàm
Sh-tu harauúa shi tu plãngu
Noi va-ts dàm indati.
Va s-bumbuneadzã la tribini
Ti tini-anda cãntàm noi.
Dumidzà va s-da puteari
Sh-noi deadun va nã hãrsim.

Ref: Machedoniea totna-i cu voi
Unã-i boatsea ca di milionji. /2
Machedoniea va ma bunji ta s-hits
Milionjli vor ta s-vã hãrsits.

Aurlats dit Notlu,-Ascãpitatã
La s-avdã tuts cà multsã him
Aroshea-galbina, sun bãeili
ti cari sh-bana u didem.
La s-avdã tora lumea tutã
Ti noi dit Machidunii.
Unlu soari-al Alexandru
La noi tu cheptu nã lutseashti.

Ref: Machedoniea totna-i cu voi
Unã-i boatsea ca di milionji. /2
Machedoniea va ma bunji ta s-hits
Milionjli vor ta s-vã hãrsits.
Nsusu


Tora, tora
Gica Godi
Yinits s-adrâmu deadunu
Lucru nicukirescu,
Tu musheata avlii
A grailui pârintescu.

Câ va n-aflâ yinitorlu
Nicats tu limbi xeani,
Kiruts tu padea mari,
Ca puil'i fărâ peani.

N-adastâ stripâpânil'i
Ca nica thimisescu
Tu a noastâ vinâ curâ
Sândzu armânescu.

Sh-câ mâni va n-antreabâ
A noasti fumel' i,
Iu avets nâmuzea,
Grailu Armânamil' ei.
Grailu di la dada
Icoanâ sâ-lu tsânemu
S-lu-apârâmu di keardiri
Ca di greu blâstemu.

Tora s-dâmu hâbari
Armânamil' ei
Tuts s-himu hâzâvl'earl'i
A Dishtiptaril' ei.

R. To o or a a a a! Tora, tora,
Fârâ amânari,
Câ oara, vini oara
Ti a noastâ dishtiptari.

Cara nu tora, cându?
Sh-maca nu noi, cari?
Câ arana sândzâneadzâ
Sh-caftâ vindicari.
Nsusu


Yinu, Yinu, lea vruta mea
Gica Godi
Yinu, yinu, lea
Vruta mea, Yinu luna anda da,
Vruta mea! Yinu, inima-nj ti va,
Yinu, nu-nj mi pidipsea,
Pidimolu-i multu greu,
Pidimolu-i dorlu a tãu.

Nu, nu yinu, lai gione, nu
Ni-easti arshini di lao,
Nu, nu, nu!
Shi nu shtiu dada car's-mi da,
Dada mea,
Mi-andridzea ti-altu iuva,
Dada mea.
Yinu, yinu, lea vruta mea,
Yinu luna anda da, vruta mea!
Cã oara 10 di s-apridunã,
Io-ni ti-ashtept seara pri lunã.

Tini, gione, marea-ts hari,
Gione lãi,
Mini nu voiu pIãcarseari,
Car's-va dada, car's-nu va, dada a mea
Mini a s-hiu nveasta ta, nveasta ta.
Nsusu